Personuppgiftshantering

Information gällande personuppgiftsbehandling för Hack for Sweden

Den här informationen har till syfte att ge information om den personuppgiftsbehandling som sker inom Hack for Sweden och som DIGG är personuppgiftsansvarig för samt ge information till de registrerade hur deras personuppgifter behandlas och hur de kan ta tillvara sina rättigheter.

Eventgemensamma delar av Hack for Sweden kommer att sändas live, livetextas och teckenspråktolkas för samtliga deltagare och övriga intressenter.

Dataskyddsombud

Om du som registrerad vill utöva dina rättigheter eller har frågor som rör DIGG:s behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till myndighetens dataskyddsombud Petra Kanon, dataskyddsombud@digg.se, 0771-11 44 00.

Personuppgiftsansvar

DIGG är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som myndigheten bestämmer ändamål och medel för och som utförs inom verksamheten. DIGG anordnar Hack for Sweden och är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas med anledning av eventet.

DIGG har anlitat konsulter som hjälper DIGG att genomföra eventet. Konsulterna är personuppgiftsbiträden åt DIGG och behandlar personuppgifterna på DIGG:s vägnar. DIGG kommer att ingå avtal med partners, medarrangörer och så kallade behovsägare med anledning av Hack for Sweden. Partners, medarrangörer och behovsägare är personuppgiftsansvariga för sin personuppgiftsbehandling. Vid behov kommer DIGG att upprätta dokumentation om gemensamt personuppgiftsansvar alternativt ingå personuppgiftsbiträdesavtal med partners och/eller behovsägare om situationen så kräver.

Varför och med vilken rätt behandlar DIGG personuppgifterna

DIGG behandlar dina personuppgifter i syfte att genomföra och informera om regeringsuppdraget Hack for Sweden. Detta kan bland annat innebära att vi lägger ut bild, video, namn, kontaktuppgifter och presentation om dig som person på vår webbsida. Det kan också innebära att vi lägger ut lagpresentationer från de tävlande lagen. Uppgifter kan också komma att behandlas för statistiska ändamål med syfte att genomföra förbättringsarbeten, dessa uppgifter kommer att avidentifieras i statistiken som en aggregerad mängd. DIGG stödjer sin rätt att behandla personuppgifter på den rättsliga grunden att det är ett allmänt intresse att behandlingen sker.

Vad för slags personuppgifter behandlar DIGG

DIGG kommer att behandla personuppgifter för de personer som deltar i Hack for Sweden på olika sätt (deltagare i hacket, mentorer, partners, jury, behovsägare, samverkansorganisationer, funktionärer och observatörer). Dessa personuppgifter lämnas in av dig, antingen vid anmälan, under genomförandet av Hack for Sweden, inför eventuell finalplats för deltagarna eller i efterföljande enkätundersökningar.

De personuppgifter som kommer att behandlas är:

 • Namn och kontaktuppgifter
 • Bild och video
 • Ålder
 • Sysselsättning
 • Kön
 • Nationalitet
 • Presentationstext och kort personlig beskrivning av kompetens (endast för mentorer och jurymedlemmar)
 • Lagpresentationer, pitchar, presentationer av lösningsförslag och öppen källkod

DIGG kommer även att kunna få in personuppgifter om du blir nominerad som mentor eller jurymedlem från övriga intressenter till Hack for Sweden. DIGG kommer i sådana fall att samla in följande kategorier av personuppgifter om dig vid nomineringen:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter
 • Vilken roll som föreslås för dig
 • Eventuell motivering

DIGG kommer även att kunna få in personuppgifter om du blir anmäld som lagmedlem till ett tävlande lag från övriga intresserade deltagare till Hack for Sweden. DIGG kommer i sådana fall att samla in följande kategorier av personuppgifter om dig vid laganmälan:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter

Vem tar del av personuppgifterna

DIGG:s personuppgiftbiträden kommer att ta del av personuppgifterna. Personuppgiftsbiträdena kommer att använda sig av underbiträden som även de tar del av personuppgifter som lämnas vid anmälan till Hack for Sweden.Hack for Sweden kommer att sändas live vilket innebär att deltagare, arrangörer, behovsägare, mentorer, jury och övriga intressenter kan ta del av det ni lägger upp eller muntligen presenterar.

DIGG är en myndighet och har en skyldighet att bl.a. följa reglerna för allmänna handlingar, serviceskyldighet mellan myndigheter, myndigheters arkiv och statistik. DIGG kommer därför att behandla personuppgifterna på de sätt som krävs för att följa gällande lagstiftning. Detta innebär t.ex. att om någon begär ut en allmän handling som innehåller personuppgifter kan DIGG komma att lämna ut dessa i enlighet med offentlighetsprincipen till enskilda eller till andra myndigheter om det följer av serviceskyldighet eller bestämmelser i lag eller förordning.

Hur länge sparar DIGG personuppgifterna

DIGG behandlar personuppgifterna så länge det är nödvändigt för det syfte som de samlades in för. Som myndighet måste DIGG följa bestämmelserna i arkivlagen och dina personuppgifter kan därför komma att arkiveras och sparas i enlighet med de lagkrav som finns.

Dina rättigheter

Dataskyddsförordning ger dig som registrerad flera rättigheter. Vissa av rättigheterna gäller obegränsade för personuppgiftsbehandling hos myndigheter. Andra gäller i begränsad omfattning för personuppgiftsbehandling i myndigheters verksamhet.

Nedan följer en uppräkning av vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordning. Du får också veta om rättigheten gäller utan begränsning. Om du som registrerad vill utöva dina rättigheter eller har frågor om hur DIGG behandlar dina personuppgifter kan du kontakta dataskyddsombudet enligt kontaktuppgifterna ovan.

Rätt till registerutdrag

Du har rätt att få bekräftat om DIGG behandlar personuppgifter om dig och i så fall har du också rätt att få tillgång till dem och viss information om behandlingen. Rätt till rättelse. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade utan onödigt dröjsmål.

Rätt till radering

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade under vissa förutsättningar, bland annat om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålen eller har behandlats på ett olagligt sätt. Om förutsättningar är uppfyllda ska den personuppgiftsansvarige radera uppgifterna utan onödigt dröjsmål.

Rätten till radering är begränsad när det gäller personuppgiftsbehandling inom en myndighet eftersom myndigheten i de allra flesta fall behandlar uppgifter med stöd av bestämmelser i lag eller förordning. Myndigheten behandlar med andra ord personuppgifterna för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller för att uppfylla en rättslig förpliktelse. Under dessa omständigheter har du inte rätt att få dina uppgifter raderade.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att kräva att personuppgiftsansvarig myndighet begränsar personuppgiftsbehandlingen under vissa förutsättningar, bland annat om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålen, inte är korrekta eller behandlas olagligt.

Den här rättigheten skiljer sig från rätten att bli raderad eftersom det inte handlar om att radera uppgifter, utan istället om att begränsa användningen av dem. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att flytta personuppgifter som behandlas automatiskt från en personuppgiftsansvarig till en annan. Det gäller personuppgifter som du själv har lämnat till den personuppgiftsansvariga med stöd av samtycke eller avtal. Om det är tekniskt möjligt har du rätt att få uppgifterna överförda direkt.

Rätten till dataportabilitet är begränsad när det gäller personuppgiftsbehandling inom en myndighet eftersom behandling av personuppgifter oftast sker med stöd av andra rättsliga grunder än samtycke och avtal.

Rätt att göra invändningar

I vissa fall har du rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling. Rätten att invända gäller bland annat när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.

Om du invänder mot en behandling får den personuppgiftsansvarige endast fortsätta att behandla uppgifterna om det går att visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre än den enskildes intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Rätt att återkalla samtycke

Om DIGG har fått ditt samtycke att behandla dina personuppgifter har du när som helst rätt att återkalla samtycket. Du återkallar lättast ditt samtycke genom att skicka e-post till dataskyddsombudet. Om du återkallar ditt samtycke så innebär det att DIGG inte kan behandla dina personuppgifter ytterligare. Lagligheten av den personuppgiftsbehandling som skedde innan samtycket återkallades påverkas inte. Det innebär att DIGG har haft en rättslig grund att behandla personuppgifterna fram till att samtycket återkallades.

Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten

Du har rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen om du anser att DIGG behandlar dina personuppgifter på ett sätt som strider mot dataskyddsförordningen.