Hack for Sweden

Oj, något gick fel

Hack for Sweden

23 - 24 oktoberOnline
Titta på livesändningen

Behovsägare

Behovsägare är offentliga aktörer som upplever ett behov och söker en lösning med hackaton som metod. De involveras tidigt i arbetet med Hack for Sweden för att formulera tydliga utmaningar, finnas tillgängliga under hackatonet och vara med i efterarbetsprocessen för att stötta de tävlande lagen att realisera sin lösning.

Årets utmaningar

Varje tävling fokuserar på en utmaning inom huvudtemat digital inkludering. Tävlingarna är fristående från varandra och vi utser en vinnare per utmaning. I år finns det fyra utmaningar för de tävlande lagen att anmäla sitt intresse till. Alla tävlingar sker under samma helg med olika starttider.

Covidbevis för alla

E-hälsomyndigheten efterlyser nya innovativa digitala lösningar på hur man kan erbjuda alla Sveriges invånare enkla möjligheter att få ett covidbevis oberoende av livssituation och personliga förutsättningar. Myndigheten önskar en helhetslösning men olika typer av hinder kan kräva olika typer av lösningar. Målet är digital inkludering oberoende av ålder, bakgrund, förmågor eller socioekonomiska förutsättningar.

Efter finalen kommer E-hälsomyndigheten fortsätta dialogen med de bästa bidragen för att försöka använda lösningen i framtida arbete. E-hälsomyndigheten arbetar i nära kontakt med EU vilket innebär möjligheter att sprida kunskap om den framtida lösningen utanför Sveriges gränser.

Särskilda kriterier för utmaning 1

Eftersom det handlar om hälsodata så är säkerhets- och integritetsaspekter särskilt viktiga. Lösningsförslag måste följa relevant lagstiftning och regelverk såsom dataskyddsförordningen (GDPR) och patientdatalagen. Lösningar som tas fram ska utvecklas som öppen källkod och ska kunna delas globalt.

Oj, något gick fel

2. Landskap för alla

En av Agenda 2030:s målsättningar är att minska ojämlikheter gällande ekonomiska förutsättningar men i uppföljningen av målet framkommer att ojämlikheten på området inte minskar. Vi vill se kreativa digitala lösningar på hur Nationella Marktäckedata och öppna data kan användas för att inkludera fler i tillgången till rekreation, friluftsliv och naturupplevelser. Bara din fantasi sätter gränserna när du identifierar skillnader i ojämlikhet, i synnerhet för personer som befinner sig i digitalt utanförskap.

Projektet Agenda för landskapet vill genom Hack for Sweden få förslag på hur utmaningen kan lösas. Efter finalen önskar projektet gå vidare och ta fram prototyper för de vinnande förslagen (1-3 stycken). Detta sker genom en direktupphandling om max 200 000 kr per förslag för att färdigställa protypen och redovisning sker i slutet av 2021.

Särskilda kriterier för utmaning 2

Det finns inga särskilda kriterier för att delta i Hack for Sweden, men för att kunna delta i direktupphandling behöver arbetet genomföras genom ett företag som har F-skattsedel. Det resultat som presenteras ska innehålla användning av Nationella marktäckedata (befintlig produkt eller testprodukter).

Oj, något gick felOj, något gick felOj, något gick felOj, något gick felOj, något gick felOj, något gick felOj, något gick felOj, något gick felOj, något gick fel

3. Förstärkt natur med AR

I dag är det främst genom fysiska skyltar som information om naturens värden tillgängliggörs i den verkliga världen, exempelvis i botaniska trädgårdar, men digitala format kan bära mer information och anpassas till människor med särskilda behov.

AR kan på ett spännande sätt visualisera georefererad data på en plats. Svenska myndigheter har mängder av sådan data och fakta om naturens värden, men vill gärna ha mer. Kan tekniken hjälpa oss med det och kan vi hjälpa varandra att hitta värdena? Var med och experimentera med hur AR kan hjälpa oss att tillgängliggöra data, skapa engagemang och samla in ny data kring naturens värden.

Det finns ett stort intresse hos myndigheter, akademi, företag och kommuner för hur digitala lösningar kan bidra till en hållbar samhällsutveckling. Genom Hack for Sweden önskar behovsägarna få förslag på hur utmaningen kan lösas. Beroende på förslagen kan Skogsstyrelsen, Nationellt Skogsdatalabb, SLU Artdatabanken, SLU Movium Partnerskap, SLU Holding samt Helsingborgs Stad med flera stödja en fortsatt utveckling.

Oj, något gick felOj, något gick fel

4. Demokratisk digitalisering

Digitala kanaler och verktyg är idag givna förutsättningar för svenska myndigheters verksamhet och har på många sätt bidragit till ökad effektivitet och tillgänglighet. Den digitala utvecklingen kräver samtidigt kunskap och verktyg hos användarna. Det innebär att de som inte har förmågan eller stödjande omgivningsfaktorer kan inte fullt ut nyttja välfärdens digitala tjänster.

Hjälp oss offentliga aktörer att hitta sätt att öka digital kompetens och digital tillit hos utsatta grupper i samhället så att samhällets digitala välfärdstjänster kan tas fram och användas på ett mer demokratiskt sätt.

Projektet vill genom Hack for Sweden få förslag på hur utmaningen kan lösas och genom att tävlingen sker i uppstart av projektet finns möjligheter att omsätta idéer och dellösningar till skarpt läge. Projektets utvärderingsdesign kommer också att kunna ge återkoppling på lösningarnas hållbarhet, och förhoppningsvis omsätta idéer och dellösningar från Hack for Sweden samt att upphovsmakarens namn kommer att kommuniceras tydligt som del av projektkommunikationen.

Oj, något gick fel